image
ฝ่ายต้อนรับ/ลูกค้าสัมพันธ์และดูแลเพจ
กรุงเทพมหานคร
10,000 - 12,000
6
บริษัท SUPER UP INTER
รายละเอียดงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
สวัสดิการ
วิธีการเดินทาง
รถเมล์
ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับ