คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม 10400 กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02-6607717

บริการทางวิชาการ และทางทันตกรรมทุกชนิด


สวัสดิการ
ประกันสังคม ทำฟันฟรี

 
Apply Now  >>      
พนักงานธุรการ
ประกาศเมื่อ ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ 2554
ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
  เก็บเข้าแฟ้ม | ส่งต่อประกาศ | พิมพ์
         
ลักษณะงาน :
   
    ๑. การลงเวลาปฏิบัติงาน
- เตรียมใบลงเวลาปฏิบัติงาน
- ตรวจใบเซ็นชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานต่างๆ
- คุมการลงเวลาตามรอบปฏิบัติงาน
- เก็บแฟ้มลงเวลาปฏิบัติงานตามรอบเวลา พร้อมตรวจสอบ ทำสถิติ ติดตามและรายงาน กรณีมีการขาดงาน
๒. ดำเนินการเรื่องการลาต่างๆ ภายในประเทศ
- ตรวจใบลา ดำเนินการรวบรวมสถิติการลาของบุคลากร
- สรุปข้อมูลการลาประจำเดือน เวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบทุกเดือน
- จัดเก็บข้อมูลการลาประจำปี
๓. ดำเนินการเรื่องการลาป่วย กิจ พักผ่อน การหยุดราชการ ณ ต่างประเทศ
๔ ดำเนินการเรื่องการเบิก ? รับ และส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วย
- จัดพิมพ์ใบเบิกภายใน ? ภายนอกของหน่วย
- ตรวจรับพัสดุที่เบิกใช้ในหน่วย
- จัดทำใบส่งซ่อม
- จัดทำและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์
๕. ดำเนินงานธุรการของงานทรัพยากรบุคคล
- จัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน ? ภายนอกของหน่วย และหนังสือเวียน
- ลงบันทึก การรับ ? ส่ง เอกสารที่เข้า ? ออกของงานทรัพยากรบุคคล
- รับ ? ส่งเอกสารของงานทรัพยากรบุคคล
- จัดเก็บเอกสาร ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องของงานทรัพยากรบุคคลให้ เป็นหมวดหมู่
- จัดทำสำเนาแจ้งเวียนเอกสารของงานทรัพยากรบุคคล
๖. ดำเนินการจัดเก็บแสกนลายนิ้วมือบุคลากร และพิมพ์รายงานการแสกนนิ้วมือในแต่ละเดือนให้ หน่วยงานต่างๆตามคำขอ
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมงานทรัพยากรบุคคล
- นัดประชุม จองห้อง ทำหนังสือเชิญประชุม ขอนุมัติจัดเลี้ยง บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
จัดทำเรื่องการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา

     
คุณสมบัติ :
   
    1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel เป็นอย่างดี
3. ถ้ามีความรู้ระบบ Microsoft Access/ Microsoft Powerpoint จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการสรุปความ จับประเด็น เขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียด รอบคอบ
อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน 7,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
         
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
   
    - ชาย/หญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดประสบการณ์
     
สถานที่ปฏิบัติงาน :
   
     6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม 10400 กรุงเทพมหานคร Thailand
       
จำนวน :
   
    1 อัตรา  

 

     
ระดับเงินเดือน:
   
    7100
       
ประเภทการจ้าง:
   
    Full Time
     
วิธีการสมัคร :
   
   
 • ด้วยตนเอง
 • ไปรษณีย์
 • E-mail
 • www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/
 •      
  ติดต่อ :
     
      นันธิดา Tel: 02-6607555 E-mail: dtntk@staff2.mahidol.ac.th
       
     
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน

  ตำแหน่งงาน

  บริษัท
  เงินเดือน
  พนักงานธุรการ [ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 54 ]
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7100
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 54 ]
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7940
  ฝ่ายประสานงานขาย [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด ตามที่ตกลง
  เสมียน [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอสไฟฟ์ เทคโนโลยี จำกัด ตามที่ตกลง
  พนักงานธุรการขาย-สโตร์สินค้า [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  หจก.บางกอกนิวสยามฟู้ด ตามที่ตกลง
  ประสานงานทั่วไป [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท วิคตอรี่ เมเนสเม้นท์ จำกัด (อ่อนนุช ศรีนครินทร์) 9000 -10000
  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เร่งรัดจัดเก็บ [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด 7000 -11000
  เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำโรงงานบางพลี) [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายทรัพยากรบุคคล [ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด (CAPTAIN COATING CO., LTD.) ตามที่ตกลง
  ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท สีทอง 555 จำกัด ตามที่ตกลง
  ธุรการโครงการ และสำนักงาน [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ตามที่ตกลง
  Marketing Co-ordinator [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  Auction Officer ประจำศูนย์การค้า River City [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  Corporate Admin. & Service Division Manager [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  พนักงานธุรการ [ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามที่ตกลง
  พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin.) ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Quality System Coordinator/DCC (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  พนักงานธุรการ [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เล้ากิ้มง้วนผลิตเหล็ก ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/ธุรการ (Sales Support) [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด รายได้ขั้นต่ำ 10000 -15000
  ธุรการ [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท แอล.เอ. โมบาย จำกัด ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  ธุรการ [ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท เอฟ ทีเจเนเรชั่น จำกัด (พัฒนาการ ใกล้ม.เกษมบัณฑิต) 10000 บาท
  พนักงานคีย์ข้อมูล (ปฏิบัติงานที่นิคมฯ เวลโกร์ว) [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) ตามที่ตกลง
  Admin./ธุรการ [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท คริสตัล ชิลค์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์โค้ทติ้ง จำกัด ตามที่ตกลง
  Admin [ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 53 ]
  บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ตามที่ตกลง
  Page: 1 of 24 page(s)
  แสดง : page 10 25 50 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
   
  Copyright 2008-2010 iThaiJob.com by Bangkok Solutions Co.,Ltd.
  92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-7755 แฟกซ์. 02-237-7900